N'Kurokuma of Neko Ken

Pedigree

N'Kurokuma of Neko Ken

Black and Tan
2017

Tousen No Shouki Go Satsuma Tousensou

Black and Tan
Japan
2014
Kurohana No Komaru Go Ichinoshirosou
Black and Tan
Japan
Kurohana No Hideryuu Go Suzuki Kensha
Japan
Kochiyo Go Higo Ryouunsou
Japan
Tousen No Shima Go Satsuma Tousensou
Japan
Tesshin Go Noto Heiseian
Japan
Tousen No Kuroichi Go Satsuma Tousensou
Black and Tan
Japan

Kurokoume Go Shuuhousou

Black and Tan
Japan
2012
Honjou No Kumomaru Go Bingo Kashimasou
Black and Tan
Japan

Umewaka No Yuuzora Go Kosesou

梅若の悠空号 巨勢荘
Black and Tan
Japan
2006
Kuroume Go Bingo Kashimasou
黒梅号 備後神島荘
Black and Tan
Japan
Ryokuzan No Kurome Go Matsue Ryokuzansou
Black and Tan
Japan
Kurotakaou Go Izumo Hikarisou
Black and Tan
Japan
Midori No Sachihime Go Matsue Ryokuzansou
Japan