Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Satika's Torchwood

Kazakoshi No Kuroriki Go Yokohama Atsumi

Hoshi no Katsuriki go Shirakawa Shiotasou

Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou
Satika's Don't Think Twice

Satika's Code of Kirridge

SunoJo's Serenity At Satika

Sunojo N Satika's Fiery Glow

Sunojo Buckaroo Banzai

Ryuukyuumaru Go Gold Typhoon JP

Yukizakurame Go Kagiyasou

Sunojo's Sea Serpunt

SunoJo No Punin Ten Ded

Sunojo's The Moon And The Sea