Pedigree

V.- 30210

Tanray Yaris
Red

Sunojo's High Tide

Red
Canada
2009

Katai's Daichi No Sunojo

USA
2006

Hi-Jinx American Graffiti

Red
USA
2004

SunoJo's Ms Canada No Katai

Red
Canada
2003

Sunojo's The Moon And The Sea

Red
Canada
2007

Sunojo Bad Moon Rising

Sesame
Canada
2005

Sunojo's Sea Goddess

Red
Canada
2003

TANRAY NAMI NO SUMI

Red
Russia
2016

Tenhouryuu Go Bingo Fujitanisou

Red
Japan
2014

Fukutenriki Go Bingo Kashimasou

福天力号 備後神島荘
Red
Japan
2011

Tenshoumitsuhime Go Matsuyama Izumisou

Red
Japan

Tanray Etsu

Red
Russia
2014

Asahitaka Go Sanuki Mizumotosou

Red
Japan
2013

Sumi No Hime Go Sanuki Mizumotosou

Red
Japan
2011