Kyuushuu No Katsuhime Go Kyuushuu Etou Kensha

Registration:

NIPPO 13-7165

Kanji Name:

九州の勝姫号 九州江藤犬舎Pedigree
Kyuushuu No Katsuhime Go Kyuushuu Etou Kensha
九州の勝姫号 九州江藤犬舎
Sesame
Japan
     Add Dog          
     
          
     
     Add Dog