Pedigree of Kari-On's Epic Journey
Kari-On's Epic Journey

Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi

Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi

Suzuteru Go Kurashiki Koukisou
鈴輝号

Kuroyuume Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi
Kokuou Go Seishuu Takamukaisou

Tamazakurahime Go Shikaisou

Hirose No Hime Go Enshuu Hirosesou
Retsu No Mabataki Go Enshuu Hirosesou
Ishi Go Kamiyasou
Homare No Matoi Go Takahirasou
Hirose No Oboro Go Enshuu Hirosesou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree