Pedigree of Kanojo Ayashi Azijos Magija
Kanojo Ayashi Azijos Magija
Charming Soul Incipita Vita
Chizuma Incipita Vita
Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi
Explorer's V No Kurome
Zoloto Nebes Chapman
Aoi No Gassanryuu Go Hasebesou
Icyitadaki Go Tokime
Morningstar Waka Chousei Sou
Morningstar Secret Agent at WS
Cordinator Dee for Morningstar
Erabor Hanaya at Icy-Itadaki
Hi-Jinx Mmm Mmm Good
Icyitadaki Osaka
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree