Pedigree of Tanray Ami Mirai
Tanray Ami Mirai

Sunojo's High Tide

Katai's Daichi No Sunojo

Hi-Jinx American Graffiti

SunoJo's Ms Canada No Katai

Sunojo's The Moon And The Sea

Sunojo Bad Moon Rising

Sunojo's Sea Goddess

Misako No Koki Go Zara

Mara-Shimas Koki's Kime Waza

Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha

Mara-Shimas Katsu Go Benisakura

Mara-Shimas Kogo

Tanasea's Tetsu Go Taimatsu

Tanasea's American Pride
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree