Pedigree of Tanray Ami Mirai
Tanray Ami Mirai
Sunojo's High Tide
Katai's Daichi No Sunojo
Hi-Jinx American Graffiti
SunoJo's Ms Canada No Katai
Sunojo's The Moon And The Sea
Sunojo Bad Moon Rising
Sunojo's Sea Goddess
Misako No Koki Go Zara
Mara-Shimas Koki's Kime Waza
Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha
Mara-Shimas Katsu Go Benisakura
Mara-Shimas Kogo
Tanasea's Tetsu Go Taimatsu
Tanasea's American Pride
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree