Pedigree of Icyitadaki Niiro Shouhou

Icyitadaki Niiro Shouhou

Kotaro Go Shun'you Kensha

Kaiou Go Ryuukyuu Uruma

Hachiman Go Ryuukyuu Uruma
八萬号 琉球うるま
Umihana Go Ryuukyuu Uruma

Koubai Go Ryuukyuu Uruma

Tenkai Go Ryuukyu Uruma
Umeka Go Ryuukyuu Uruma

Erabor Hanaya at Icy-Itadaki

Hi-Jinx Mmm Mmm Good

Kori Bushi Of Kitsunebiso

Tetsuhime Go Nantaisow

Icyitadaki Osaka

Rippa-Na Tobimasu

Fujijama Tara
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree